Resume Guan Weiyong, male, Han nationality, born in November 1954, is a native of Taizhou, Jia